Zákaz shromažďování a vyhlášení nouzového stavu kvůli onemocnění Covid-19 se dotkl také bytových domů – společenství vlastníků jednotek. Těch je 68 281 s 1 691 766 jednotkami a bydlí v nich více jak 3,5 milionů občanů ČR. Výbory společenství nyní tápou, jakým způsobem zorganizovat jarní shromáždění a odhlasovat naplánované kroky.

Ve standardním režimu statutární orgán společenství svolá shromáždění a pokud není usnášeníschopné, lze v souladu s § 1210 odst. 1 občanského zákoníku hlasovat o stejných otázkách mimo zasedání shromáždění korespondenčně, tzv. per rollam. Toto korespondenční hlasování je velmi jednoduché. Člen společenství dostane obálku s návrhem, o kterém se rozhoduje. Zvolí z možností: souhlasím, nesouhlasím, zdržel jsem se; a arch poštou odešle zpět výboru, resp. osobě, která měla právo hlasování per rollam svolat. Tím je odhlasováno.

Pokud má společenství ve svých stanovách rozšířenou možnost hlasování per rollam nad rámec zmíněného § 1210 odst. 1 občanského zákoníku, má nyní nespornou výhodu. Může korespondenčním způsobem hlasovat, aniž by se vlastníci fyzicky sešli, a bez nutnosti prohlásit shromáždění za neusnášeníschopné.

Společenství, která tuto úpravu ve stanovách ale nemají, jsou doslova paralyzována. Hlasovat per rollam by neměla ani s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Platnost takového rozhodnutí by mohl kterýkoli z vlastníků napadnout právě s poukazem na to, že stanovy hlasovat mimo zasedání shromáždění neumožňují.

Řešení má přinést nový zákon

Vláda na současnou situaci zareagovala návrhem zákona, který po dobu trvání mimořádného opatření zavádí možnost rozhodovat formou mimo zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy. Nebude tedy nutné čekat na shromáždění, které je neusnášeníschopné a dnes především nesvolatelné, vysvětluje aktuální situaci Mgr. Michal Klusák, advokát a hlavní partner Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm, která se na SVJ a BD specializuje.

Nový vládní návrh zákona už projednala sněmovna. Nyní musí ještě projít schválením v Senátu a být následně podepsaný prezidentem. Účinnosti nabývá vyhlášením ve sbírce zákonů. Pevný termín nabytí účinnosti ještě k dnešnímu dni není znám, nicméně v aktuální situaci můžeme očekávat zrychlené projednávání.

 

Ve společenstvích vlastníků jednotek nyní nastávají 2 situace. Ta společenství, kde ve stanovách mají možnost hlasování per rollam rozšířenou nad rámec § 1210 odst. 1 občanského zákoníku, mohou hlasovat ihned. Ta, která tuto možnost nemají, musí počkat na schválení, resp. účinnost nového zákona. Poté mohou bez obav hlasování per rollam provést. Všechna společenství k tomu ale mohou bezplatně využít tuto vzorovou sadu dokumentů. Pouze 8% společenství má stanovy upraveny tak, aby mohlo hlasovat i bez účinnosti očekávaného zákona.

Zákon zjednodušuje i další kroky v SVJ

Zákon dále stanoví, že: „Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.“

Pokud tedy funkční období předsedy společenství nebo členů výboru uplyne v době trvání mimořádného opatření, resp. i v době jednoho měsíce následujícího po dni skončení mimořádného opatření, prodlužuje se funkční období členů statutárního orgánu až do uplynutí 3 měsíců po dni skončení mimořádného opatření.

Nový zákon dále upravuje i další nejpalčivější problémy, ve kterých se SVJ mohou ocitnout. Například kooptaci členů a obnovení funkce voleného orgánu. Ke kooptaci členů stanoví: „pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.“ Toto ustanovení umožňuje členům výboru kooptovat náhradní členy do příštího zasedání shromáždění, a to i tehdy pokud to stanovy společenství vlastníků nepřipouští.

Konečně pak dle přechodných ustanovení zákona stanoví obnovení funkce: „Pokud uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím a nebyl-li v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za něj zvolen, jmenován nebo jinak povolán jiný člen voleného orgánu. Funkce člena voleného orgánu se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.“

U těch členů výboru (předsedy společenství), jejichž funkční období skončilo v době po přijetí mimořádných opatření, ale ještě přede dnem nabytí účinností zákona, se jejich funkce obnoví, pokud s tím tyto osoby souhlasí a nebyl již mezitím do funkce ustanoven jiný člen výboru (předseda společenství), a to dnem doručení souhlasu této osoby s obnovením funkce. Funkce pak zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po skončení mimořádného opatření.


Vzory pro bezpečné hlasování per rollam zdarma

Nikdo nyní neví, jak dlouho bude zákaz shromažďování trvat. Firmy napříč společností se snaží v mezidobí připojovat k iniciativám #stopcovid a hledat řešení, jak si vzájemně vypomoci. Stejně tak společnost Paragrafs: Na pomoc SVJ jsme s advokáty připravili vzorovou sadu právních dokumentů k hlasování per rollam. Tu si mohou na našich stránkách zdarma stáhnout a pro hlasování použít,“ vysvětluje Roman Koreňovský ze správní firmy Paragrafs – správa SVJ a BD od advokátů. Pandemie koronaviru má skutečně nesmírný dopad do všech odvětví. Otevřela obrovskou vlnu solidarity mezi lidmi. Jsme rádi, že pomoc můžeme i my v Paragrafs a našli jsme způsob, jak konkrétně usnadnit situaci mnoha bytovým domům,“ dodává Koreňovský.


Zdroj: Klusák Advokátní Kancelář

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account